Thuya Plastic Film (Osmotic Film) 42mmxx200mm

Thuya Plastic Film (Osmotic Film) 42mmxx200mm

SKU: TH-011150073

For Brow Lamination